Tòa nhà Trung Tín, Nguyễn Hoàng

Tòa nhà Trung Tín, Nguyễn Hoàng